Алабуга нуры

Алыштырыргамы, юкмы?

Полисны алыштырырга кирәкме, поликлиникаларда түләүле хезмәтләр күрсәтергә тәкъдим итсәләр, ризалашыргамы, юкмы?

Редакциянећ иќтимагый кабул итњ бњлмђсенђ шалтыратып, газета укучылар еш кына полисны алыштыруга џђм  шђџђр поликлиникаларында медицина хезмђтлђре књрсђтњгђ кагыла торган сораулар бирђ. Турыдан-туры линия кысаларында газета укучыларыбызныћ ђнђ шундый кайбер сорауларына Татарстан Республикасы Территориаль мђќбњри медицина иминияте фондыныћ Алабуга шђhђре филиалы директоры Андрей Николай улы  Смирнов  ќавап бирде.

- Хђерле кљн! Бу Нина Николаевна. Совет районында эшлђгђндђ, медицина полисын мин Чулпан-мед” иминият компаниясендђ алган идем. Пенсиягђ чыкканда, мића иминият компаниясен алыштырырга кирђк буламы?

- 2011 елныћ 1 гыйнварыннан њз кљченђ кергђн Мђќбњри медицина иминияте турындагы федераль закон нигезендђ, граждан мљстђкыйль рђвештђ  иминият медицина оешмасын сайлап алырга яисђ аны алыштырырга хокуклы. Россия  гражданнарына 2011 елныћ 1 маеннан бирелгђн полислар  эштђн азат ителгђндђ яки эшкђ урнашканда гамђлдђ булудан туктамый џђм, иминият медицина оешмасын алыштырганда, яћадан рђсмилђштерелми шул полисларга яћа иминият оешмасы турында мђгълњматлар  кертелђ генђ. Шулай итеп, иминият компаниясен алыштырырга кирђкме, юкмы дигђн сорауга сез њзегез ќавап бирергђ тиеш моны елга бер тапкыр 1 ноябрьгђ кадђр эшлђргђ була.

 - Хђерле кљн! Мин Алабугадан Ринат булам. Республикада кайберђњлђрнећ кђгазь полислар урынына электрон полислар алуы турында ишетеп белђм. Болай эшлђњ мђќбњриме?

- Мђќбњри медицина иминияте кагыйдђлђре буенча яћа (бердђм) њрнђктђге полислар кђгазьдђ  џђм электрон рђвештђ (пластик карта) бирелергђ мљмкин. Шул ук вакытта электрон полислар медицина мђгълњмат системалары аларны “укырга” ђзер булган тљбђклђрдђ генђ бирелђ. Бердђм њрнђктђге полислар Россия территориясендђ 2011 елныћ 1 маеннан бирелђ башлады џђм Россия Федерациясе  гражданнары љчен аларныћ гамђли вакыты чиклђнми. А5 форматлы кђгазь бланк рђвешендђге полисы булган затларга аны алыштырырга кирђкми. Электрон полис яћа документ тњгел, ул полис бланкыныћ яћа формасы гына. Илдђ яћа њрнђктђге бљтен кђгазь полисларны да электрон формадагыларына алыштыру њткђрелми,  гамђлдђ булган  бердђм њрнђктђге кђгазь полисны граждан телђге буенча электрон полиска алыштыру закон нигезендђ каралмаган.

Яћа медицина полисын, беренче чиратта, 2011 елныћ 1 маена кадђр бирелгђн иске њрнђктђге полисларныћ хуќаларына, шулай ук мђќбњри медицина иминияте полисы бљтенлђй булмаган затларга, мђсђлђн, яћа туган балаларга, шђхси мђгълњматлары (фамилиялђре, исемнђре, аталарыныћ исемнђре) њзгђргђн яки алар полиста дљрес књрсђтелмђгђн затларга алырга кирђк. Полисны алу љчен, Россия Федерациясенећ балигъ булган гражданына шђхсђн яки вђкиле аша (ышанычнамђ нигезендђ) Татарстан Республикасы  мђќбњри медицина иминияте љлкђсендђ эшлђњче тњбђндђге љч иминият компаниясенећ берсенђ мљрђќђгать итђргђ кирђк:

ќаваплылыгы чиклђнгђн “АК-БАРС-Мед” иминият компаниясе”  ќђмгыяте, ќаваплылыгы чиклђнгђн “Спасение” иминият медицина ќђмгыяте” ќђмгыяте, ќаваплылыгы чиклђнгђн “Чулпан-Мед” иминият медицина оешмасы” ќђмгыяте.

- Сезне Ирина менђ нинди сорау белђн борчый ђле. Иске њрнђктђге полисымныћ гамђле 2010 елда чыкты. Мића яшђњ урынында урнашкан, полисым беркетелгђн поликлиникада хезмђт књрсђтњдђн баш тарта алалармы? Мин њзем култык таякларында йљрим. Минем љчен яћа полисны књрешемђ алырга ярыймы?

- Мондый полисыгыз булса, районыгыз поликлиникасында  сезгђ тњлђњсез медицина ярдђме књрсђтњдђн баш тарта алмыйлар. Шулай булса да, якын арада бу полисыгызны яћасына алыштырырга кирђк. Моны сез шђхсђн яисђ њзегезнећ вђкилегез аша, ђ тђгаен сезнећ  очракка килгђндђ,  язма рђвештђ рђсмилђштерелђ торган ышанычнамђ нигезендђ књршегез аша  эшли аласыз.

  - Минем исемем Марсель.  Мин яшђњ урынындагы поликлиника табиблары эшеннђн канђгать тњгел, шућа књрђ башка  поликлиникага беркетелђ аламмы?

- Ђйе, беркетелђ аласыз. Моныћ љчен њзегез сайлап алган медицина оешмасыныћ баш табибы исеменђ гариза язарга кирђк. Бу вакытта медицина оешмасы хезмђт књрсђтђ торган  зонадан читтђ яшђњче  гражданнарны участок табибларына беркетергђ рљхсђт ителђ. Беркетелгђн кешелђр саны тђкъдим ителђ торган нормативтан артып китђ икђн, поликлиника сезне беркетњдђн баш тартырга да мљмкин. Шул ук вакытта, территориаль-участок принцибы буенча беренчел медицина-санитария ярдђме књрсђтњче медицина оешмасы гражданга аны  фактта яшђгђн урыны буенча беркетњдђн баш тарта алмый.

 

- Исђнмесез! Сезгђ Майя Рашид кызы шалтырата. Минем ирем I тљркем инвалиды, параличланган. Ул медицина ярдђме књрсђтњ љчен медиклар чакырта аламы?

- Татарстан Республикасы территориясендђ медицина ярдђмен тњлђњсез књрсђтњ буенча дђњлђт гарантиялђре программасы нигезендђ медицина ярдђме шул исђптђн пациентларныћ мљстђкыйль рђвештђ мљрђќђгать итњ (књчеп йљрњ) мљмкинлеге булмаганда (чиклђнгђндђ) љйдђ књрсђтелђ. Табибны љйгђ чакыру  тђртибе џђм медицина ярдђмен љйдђ књрсђтњ медицина оешмасы эшчђнлегенећ эчке кагыйдђлђре белђн ќайга салына. Бу мђсьђлђне  хђл итњ љчен сез учаток табибына яисђ поликлиника ќитђкчелегенђ мљрђќђгать итђ аласыз. Ђгђр дђ проблемалар килеп чыкса, сезгђ мђќбњри медицина иминияте полисын биргђн  иминият медицина оешмасына мљрђќђгать итђргђ кирђк («кайнар линия» телефоны полиста књрсђтелгђн). Љйдђ медицина ярдђме књрсђтњ табиб чакыруны кабул иткђн кљндђ авыруга медицина хезмђткђре  тарафыннан хезмђт књрсђтњне џђм   участок табибы билгелђве буенча табиб-белгечлђрнећ консультациялђрен њткђрњне књздђ тота. Љйдђ кичектергесез медицина ярдђме књрсђтњ мљрђќђгать кергђн минуттан алып ике сђгать эчендђ гамђлгђ ашырыла.

 

- Хђерле кљн! Бу Суфия. Мђќбњри медицина иминияте полисы буенча мин медицина ярдђменећ кайсы тљрлђрен бушлай алырга хокуклы?

- Иминлђштерелгђн затларныћ мђќбњри медицина иминияте полисы буенча медицина ярдђмен бушлай алу хокуклары мђќбњри медицина иминияте љлкђсендђге федераль  законнарда беркетелгђн. Мђсђлђн, стационарда, шул исђптђн кљндезге стационарда, поликлиникада медицина ярдђме, ашыгыч медицина ярдђме мђќбњри медицина иминиятенећ база программасы булып тора, аны књрсђтњ полис буенча  Россия Федерациясенећ  барлык субъектында да бушлай гамђлгђ ашырыла. Моннан тыш, стационарда, кљндезге стационарда медицина ярдђме, ашыгыч  медицина ярдђме књрсђткђндђ, поликлиникада кичектергесез хђлне ќићелђйткђндђ дару препаратлары  пациентка бушлай бирелергђ тиеш. Мђќбњри медицина иминияте полисы буенча медицина ярдђменећ кайсы тљрлђрен бушлай алып булу турында иминлђштерелгђн затларга мђгълњмат бирњ  иминият медицина оешмалары белгечлђре компетенциясенђ керђ. Моныћ љчен мђќбњри медицина иминияте полисын биргђн иминият компаниясенећ кайнар линиясенђ  яисђ 8 800 200 51 51 телефоны буенча контакт-њзђккђ шалтыратырга була. Ђгђр дђ пациентка медицина хезмђте књрсђткђн љчен њз акчасын тњлђргђ тђкъдим итђлђр икђн, аћа тњлђњле медицина хезмђтлђре књрсђтњ турында шартнамђгђ кул куйганчы, иминият вђкиленђ шалтыратып, тњлђњле медицина хезмђтлђре књрсђтњ нигезле яисђ нигезсез тђкъдим ителњ турында ачыкларга кирђк.

 

 

Иминлђштерелгђн гражданнар хокуклары турында тулырак мђгълњматны  www.fomsrt.ru сайтыннан яисђ  8-800-200-51-51 телефоны буенча алырга була (Россиядђн шалтырату бушлай).

 

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: