Алабуга нуры

18 ноябрь 2011 яңалыклары

 • 18 ноябрь 2011 - 07:34
  Ала­бу­га мә­дә­ни­ят һәм сән­гать учи­ли­ще­сы­на – 75 ел!
  Ту­ган шә­һә­ре­без һәм Ала­бу­га ра­йо­ны өчен мә­дә­ни­ят учи­ли­ще­сы -бе­рен­че чи­рат­та бе­лем би­рү һәм мә­дә­ни­ят үзә­ге. Бы­ел­ның но­яб­рен­дә учи­ли­ще үзе­нең 75 ел­лы­гын бил­ге­ләп үтә. Ала­бу­га мә­дә­ни­ят һәм сән­гать учи­ли­ще­сы Та­тарс­тан­да­гы иң өл­кән уку йорт­ла­ры­ның бер­се. Учи­ли­ще­га уз­ган га­сыр­да ки­тап­ха­нә тех­ни­ку­мы һәм по­лит-агар­ту тех­ни­ку­мы ачыл­ган 1936 ел­да ни­гез са­лы­на. 1960 ел­да иле­без...
  1055
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 07:02
  Һәр та­тар йө­рә­ге син­дә
  Гөл­за­дә Әх­тә­мо­ва үзе­нең "Ва­та­ным" ши­гы­рен­дә әнә шу­лай дип яз­ган иде. Әйе, бу юл­лар Ва­та­ны­быз­ның бө­ек­ле­ген, гай­рә­тен, из­ге­ле­ген ча­гыл­ды­ра һәм ша­гый­рә иҗа­тын­да Ва­тан бе­лән мил­ләт об­ра­зы һәр­чак янә­шә йө­ри. Гөл­за­дә апа­ның бө­тен тор­мы­шы, иҗа­ты, кө­че та­тар­ның бө­ек­ле­ген, мә­дә­ни­ят­ле, зур җу­ел­мас та­рих­лы мил­ләт бу­лу­ын рас­лау­га, ке­че ва­та­ны­ның та­ри­хын өй­рә­неп хал­кы­быз­га җит­ке­рү­гә юнәл­гән...
  926
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:53
  Ба­ла­лар бак­ча­сы
  Ала­бу­га ра­йо­нын­да 4310 са­бый ба­ла­лар бак­ча­сы­на йө­ри.
  792
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:52
  Кар кы­зы, син кай­да?
  Шә­һәр мә­дә­ни­ят са­рае ра­йо­ны­быз­ның гү­зәл зат­ла­рын IV"­Ка­ма буе кар кы­зы" ачык му­ни­ци­паль кон­кур­сын­да кат­на­шыр­га ча­кы­ра.
  819
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:51
  “Ба­ла­лар уни­вер­си­те­ты” ачык
  КФУ­ның Ала­бу­га фи­ли­а­лын­да 8-12 яшь­лек мәк­тәп уку­чы­ла­ры өчен лек­ци­я­ләр баш­лан­ды.
  874
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:49
  Бе­рен­че кар нә­ти­җә­лә­ре
  Бе­рен­че кар яву бе­лән юл­да ава­ри­я­ләр са­ны арт­кан. 10 но­ябрь­дән Ала­бу­га­да 20юл һә­ла­кә­те тер­кәл­гән, ан­да 13 ке­ше зы­ян күр­гән. ЮХИ­ДИ хез­мә­тәкр­лә­ре мәгъ­лү­мат­ла­ры­на ка­ра­ган­да, иң зур юл һә­ла­кә­те 12 но­ябрь­дә М7 трас­са­сы­ның 1004 нче ча­кы­ры­мын­да тер­кәл­гән. Икен­чел дә­рә­җә­дә­ге юл­дан хә­рә­кәт итү­че Нис­сан ТИ­И­ДА шо­фе­ры ВАЗ 21074 ав­то­мо­би­ле­нә юл бир­мә­гән. Бә­ре­лү нә­ти­җә­сен­дә...
  843
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:35
  Ха­ки­ми­ят бе­лән оч­ра­шу­лар.
  Шә­һәр мә­дә­ни­ят са­ра­ен­да һәм НГ­ДУ "П­ри­кам­нефть" эш­ха­нә­сен­дә ТР Дәү­ләт Со­ве­ты рә­и­се Фә­рит Мө­хәм­мәт­шин ала­бу­га­лы­лар бе­лән оч­раш­ты.
  1357
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:29
  Кыс­кар­ту­лар чын бул­са да, ва­кыт­лы
  "SOLLERS-Ела­бу­га"­да­гы кыс­кар­ту­лар ха­кын­да соң­гы ва­кыт­та төр­ле имеш-ми­меш­ләр еш ише­те­лә. Фи­ат ав­то­мо­биль­лә­ре җый­ган мең­нән ар­тык эш­че­нең "Форд"­ка ни­ба­ры 183е ге­нә кү­че­рел­гән. Эш­че­ләр­нең бер өле­ше эш­сез ка­лу­дан кур­кып, ха­фа­га төш­кән. Шул сә­бәп­ле, дү­шәм­бе ки­ңәш­мә­сен­дә чы­гыш ясар­га "Сол­лерс" ҖЧҖ ге­не­раль ди­рек­то­ры Вик­тор Зор­ни­ков ча­кы­рыл­ган иде. Ул әле­ге кыс­кар­ты­лу­лар­ның сә­бә­бен һәм ва­кыт­лы­ча гы­на бу­лу­ын...
  1733
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:24
  Юл­лар һәм як­ты­лык
  Уз­ган кыш­та ише­леп яу­ган кар ва­кы­тын­да чис­тар­тыл­ды, шә­һәр урам­на­ры һәм җәя­ү­ле­ләр юлы ялт итеп тор­ды дип мак­та­на ал­мый­быз, әл­бәт­тә. Бу му­ни­ци­па­ли­тет­ның тех­ни­ка­сыз "я­рык та­га­рак янын­да" уты­рып ка­лу­ы­на бәй­ле иде. Кар чис­тар­ту бе­лән бәй­ле ки­леп чык­кан проб­ле­ма­лар­ның төп сә­бә­бе ял­лан­ган тех­ни­ка са­ны җит­мәү­гә тү­гел, ә эш­не оеш­ты­ру­га күп ва­кыт са­рыф ите­лү­гә...
  1795
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:20
  Ре­цепт үлем­нән кот­ка­ра­чак
  Бы­ел­ның 15 но­яб­рен­нән Рес­пуб­ли­ка Пре­зи­ден­ты кул куй­ган 78 нче ТР За­ко­ны ни­ге­зен­дә сос­та­вын­да ко­де­ин бул­ган бар­лык пре­па­рат­лар ре­цепт бу­ен­ча гы­на җи­бә­ре­лә­чәк.
  1739
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:12
  Бер тү­бә ас­тын­да
  Ки­чә шә­һәр ра­йон ха­ки­ми­я­те би­на­сын­да ра­йон баш­лы­гы һәм сә­я­си пар­ти­я­ләр ара­сын­да хез­мәт­тәш­лек ту­рын­да­гы ки­ле­шү­гә кул ку­ел­ды.
  1700
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:11
  То­мау­ны дә­ва­лау
  То­мау, дә­ва­ла­ган­да 14 көн­дә, ә дә­ва­ла­ма­ган­да ике ат­на­дан үтә ди­гән кы­зык әй­тем­не ишет­кә­не­гез бар­дыр. Да­ру­лар­га би­ре­лә тор­ган аң­лат­ма­лар­да, га­дәт­тә, бо­рын­га та­мы­зу өчен чык­кан там­чы­лар­ны 5-7 көн­нән ар­тык кул­лан­мас­ка тәкъ­дим итә­ләр. Ә кал­ган 7 көн­дә "җе­бе­гән" бо­рын­ны нәр­сә бе­лән дә­ва­лап бу­ла соң?
  1824
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:09
  Яман чир­дән үлән тө­нәт­мә­лә­ре
  Те­лә­сә кай­сы әгъ­за­да яман шеш та­был­ган­да, да­ру­лар гы­на тү­гел, үлән­нәр дә фай­да­лы. Бер аш ка­шы­гы кы­лыч үлән та­мы­ры (аир), 2,5 аш ка­шы­гы әрек­мән чә­чә­ге, 5әр аш ка­шы­гы шай­тан та­я­гы үлә­не һәм ка­ра ту­пыл бө­ре­сен вак­лап, 1 литр кай­нар су­да 3 сә­гать тө­нә­тә­ләр, сө­зә­ләр, кө­не­нә 3 тап­кыр 150 шәр грамм эчә­ләр.
  1847
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:05
  Ос­те­о­по­роз – сө­як авы­руы
  Ос­те­о­по­роз - иң киң та­рал­ган сө­як авы­ру­ла­ры­ның бер­се. Аның бе­лән ни­гез­дә ха­тын-кыз­лар авы­рый.Авы­ру, яшь бар­ган са­ен, ор­га­низм­да мат­дә­ләр ал­ма­шы бо­зы­лу сә­бәп­ле бар­лык­ка ки­лә.
  1853
  0
  0
 • 18 ноябрь 2011 - 06:02
  Кый­гак-кый­гак каз та­вы­шы.
  Көн­нәр көз­гә авыш­ты. Ме­нә та­гын кыр каз­ла­ры­ның каң­гыл­да­шу та­вы­шы йө­рәк­не тел­гә­ли. Кый­гак, кый­гак... Алар сау­бул­ла­шу җы­рын көй­ләп оча. Уз­ган ел­ны бу ва­кый­га­ны бер­гә кү­зәт­кән идек, ба­бай. Бак­ча­да ал­ма­гач тө­бен­дә­ге урын­ды­гы­ңа утыр­дың да, ку­лың­ны каш өс­те­ңә ку­еп күк­кә ка­ра­дың. Кыр каз­ла­рын са­ный­сың. Йө­зең­дә са­гыш­ның әсә­ре дә юк. Та­би­гать­нең бу сих­ри миз­ге­лен...
  2234
  0
  0
Реклама